Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

סיכום השתלמות 

מה הסיפור שלנו

סיכום השתלמות

​פותחים פתח לחדשנות - מרצה - דנה

סיכום השתלמות 24.1.19

ניהול עצמי בזמן – לימור שיפוני​

סיכום השתלמות 3.7.19

ערן רולס יו"ר מרכז הבניה הישראלי​הרב אליהו בירנבויםסרט – זהות יהודית ישראליתעמיות יהודית  

סיכום השתלמות 5.11.19

יגאל – לימוד אורלי קנת - אני רוצה לשאול: "מה בעיניכם ולעניות דעתכם ההבדל בין קהל לקהילה"? 

...
...